ທ່ານເປັນຜູ້ຫນື່ງທີ່ຕ້ອງການຝຶກຊ້ອມພາສາຝຣັ່ງຂອງທ່ານຢູ່ນ້ອກຫ້ອງຮຽນ. ເວັບໄຊນີ້ເຮັດຂື້ນມາເພື່ອທ່ານໂດຍສະເພາະ !

ທ່ານຈະເຂົ້າເຖິງສື່ອອນລາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຕ່າງໆໄດ້ທີ່ນີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບົດເຝິກຫັດຕາມແຕ່ລະ ລະດັບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ, ບົດເຝິກຫັດເພື່ອກຽມເສັງທຽບລະດັບພາສາຝຣັ່ງ DELF, ວີດີໂອກ່ຽວກັບບົດຮຽນ, ແອັບພີເຄຊັ້ນຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ຜ່ານທາງເຄື່ອງມື ສະມາດໂຟນ ຫລື ໄອແພັດ ແລະ ກໍ່ຍັງມີຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ.

Testez votre niveau

ທົດສອບລະດັບພາສາຝຣັ່ງ

Vous souhaitez connaitre votre niveau de français?

Voici un test de 80 questions à réaliser.

Pratiquez par niveau

ຝຶກພາສາຝຣັ່ງ

Cliquez sur le bouton correspondant à votre niveau de français.

Vous trouverez une sélection d'exercices pour vous entraîner

Au programme : compréhension orale et écrite, production écrite, grammaire, lexique et phonétique !

Détendez-vous

ສະຖານທີ່ຜ່ອນຄາຍ

Passez le DELF®

ສອບເສັງ DELF

Retrouvez toutes les informations sur le DELF ; le DELF Sco, Junior et le DELF Prim

Inscrivez-vous au DELF/DALF à l'Institut Français du Laos:

Calendrier 2021, tarifs et fiche d'inscription

Ressources en ligne

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍ

Sites d'apprentissage

ເວັບໄຊຮຽນພາສາຝຣັ່ງ

Formations à distance

ການສຶກສາທາງໄກ

Sur Instagram

ທີ່ instagram

Chaînes YouTube

ຊ່ອງຢູ່ທູບ

Institut français

ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ

Toutes les informations sur l'Institut et son antenne a Luang Prabang,

les offres de cours et ressources de la médiathèque

Pour les enseignants

ສຳ ລັບຄູອາຈານ

Retrouvez des ressources destinées aux enseignants de français

  • Facebook
  • YouTube

www.vaophasafalang.com : Copyright © Service de Coopération et d'Action Culturelle - Ambassade de France / Institut Français du Laos

-Site conçu par et Mme Hanan El Khadir, Mme Jeanne Lagesite et et Mme Sophie Bonneau - Contact : cooperation.education@gmail.com