ທ່ານສາມາດ : ນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍທົ່ວໄປ, ສື່ສານ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ; ແນະນຳຕົງເອງ ແລະ ແນະນຳຜູ້ອື່ນໄດ້; ຕອບ ແລະ ຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

(ຕົວຢ່າງ : ກ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ລົດສະນິຍົມຂອງທ່ານ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງທ່ານ); ສື່ສານແບບງ່າຍໆກັບຄົນທີ່ເວົ້າຊ້າໆ ແລະ ຊັດເຈນ.

Entrainez-vous par compétences

ເຝິກຝົນແຕ່ລະທັກສະດ້ານພາສາ

ການກຽມຕົວສອບເສັງ DELF A1

  • Facebook
  • YouTube

www.vaophasafalang.com : Copyright © Service de Coopération et d'Action Culturelle - Ambassade de France / Institut Français du Laos

-Site conçu par et Mme Hanan El Khadir, Mme Jeanne Lagesite et et Mme Sophie Bonneau - Contact : cooperation.education@gmail.com